Η ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ FACILITY SERVICES, Καραολή & Δημητρίου 23Α, Εύοσμος, Θεσσαλονίκη, εφαρμόζει πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΕΕ 2016/679(GDPR). Ο Γενικός Κανονισμός για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (General Data Protection Regulation) έχει ως αντικείμενο τη θέσπιση των προϋποθέσεων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Σε αυτό το πλαίσιο η εταιρεία εφαρμόζει Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία θέτει σε ισχύ διαδικασίες και ενέργειες, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των δεδομένων σε όλα τα στάδια της παροχής των υπηρεσιών.

Η εταιρεία συλλέγει και διατηρεί δεδομένα πελατών, συνεργατών, προμηθευτών και εικόνας τηρουμένων των όρων ασφαλείας και απορρήτου. Επιπρόσθετα, όσον αφορά την παρουσία της επιχείρησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ιστοσελίδα της εταιρείας δεν απευθύνεται σε παιδιά και ως εκ τούτου δεν συλλέγει εν γνώσει της προσωπικά δεδομένα.

 

Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς.

Επιπρόσθετα, καθορίζεται η χρονική διάρκεια τήρησης των δεδομένων προκειμένου η εταιρεία να μπορεί να προασπίσει τα έννομα δικαιώματα και συμφέροντά της.

Η επιχείρηση δεν μοιράζεται τα προσωπικά δεδομένα με τρίτες ιδιωτικές επιχειρήσεις με σκοπό οικονομικό ή άλλου είδους ανταλλάγματος.

Η διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων βασίζεται στη χρήση ασφαλών πρωτοκόλλων, ενώ λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα τεχνικά, φυσικά και ηλεκτρονικά μέτρα ασφαλείας.

Ακολουθεί περιγραφή των δικαιωμάτων των υποκειμένων με βάση τα άρθρα 12–22 του ΓΚΠΔ :

  • Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης στα δεδομένα: Το υποκείμενο πρέπει να έχει σαφή ενημέρωση κατά τη συλλογή των δεδομένων για την επεξεργασία τους και το δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά.

 

  • Δικαίωμα διόρθωσης: Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων καθώς και τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων που το αφορούν.

 

  • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να εξασφαλίζει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τον περιορισμό της επεξεργασίας υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

 

  • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: το υποκείμενο έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί στην επεξεργασία των δεδομένων του υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ιδίως όταν πρόκειται για κατάρτιση «προφίλ» ή για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης.
  • Δικαίωμα στη λήθη: Το υποκείμενο των δεδομένων όταν δεν επιθυμεί πλέον την επεξεργασία και διατήρηση προσωπικών δεδομένων, έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη διαγραφή τους, υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα δεν τηρούνται για κάποιο συγκεκριμένο νόμιμο και δηλωμένο σκοπό.

 

  • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: Το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να λάβει ή να ζητήσει τη μεταφορά των δεδομένων του, σε μηχαναγνώσιμη μορφή, από έναν υπεύθυνο επεξεργασίας σε άλλον υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, εφόσον το επιθυμεί. Ειδικότερα, το δικαίωμα μπορεί να ασκείται μόνο στις περιπτώσεις όπου τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέχθηκαν στο πλαίσιο σύμβασης ή βάσει συγκατάθεσης και τα εν λόγω δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία με αυτόματα μέσα.

 

Τέλος σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας από τον προηγούμενο κανονισμό μπορείτε να απευθυνθείτε 2310517174, [email protected]