Η Διοίκηση είναι αυτή η οποία θέτει και ανανεώνει την πολιτική ποιότητας της επιχείρησης. Μέσω συνεχών ανασκοπήσεων, τα μέλη της διοίκησης ελέγχουν την καταλληλότητα της πολιτικής ποιότητας για τις ανάγκες του οργανισμού και δεσμεύονται για τη διαρκή βελτίωσή της. Ο βασικότερος στόχος, που έχει τεθεί, είναι η πλήρης ικανοποίηση του πελάτη (σε επίπεδο ποσοστού 100%). Σε περίπτωση λαθών προβλέπονται από το σύστημα και συγκεκριμένες, άμεσες και αποτελεσματικές διορθωτικές ενέργειες.

Ένας ακόμη στόχος, στον οποίο δίνει ιδιαίτερη έμφαση η Διοίκηση της εταιρίας μας, είναι η διαρκής εκπαίδευση των εργαζομένων. Αυτή προάγεται μέσω της οργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων σύγχρονης εξειδίκευσης.

Επιπρόσθετα, η διάθεση πόρων από τη Διοίκηση για την εκπλήρωση όλων των κανόνων Ασφάλειας και Υγιεινής, όπως και για τη βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος, εντάσσεται στους στόχους πολιτικής της ποιότητας . Όλα τα μέλη της επιχείρησης θα πρέπει να λειτουργούν ως βασικό γνώμονα και καθοδηγητή της επαγγελματικής δράσης τους την πολιτική ποιότητας της εταιρείας. Η Διοίκηση έχει σημαντική ευθύνη στο κομμάτι που αφορά τη γνωστοποίηση της πολιτικής της ποιότητας σε όλα τα μέλη της εταιρείας και την απόλυτη εξοικείωσή τους με τον συγκεκριμένο σημαντικότατο τομέα λειτουργίας της Εταιρίας.

Όραμα της επιχείρησης είναι η ισχυροποίηση της θέσης στην τοπική αγορά της πόλης, καθώς και η απόκτηση σημαντικής θέσης σε άλλες πόλεις, μέσω της συμμετοχής σε διαγωνισμούς. Η ικανοποίηση του πελάτη, μέσω των προκαθορισμένων απαιτήσεων, αποτελεί τον βασικό άξονα και κριτήριο δράσης και λειτουργίας της επιχείρησης. Για να πραγματοποιηθεί όμως ένα τέτοιο όραμα θα πρέπει να πραγματωθούν κάποιοι επί μέρους στόχοι της επιχείρησης όπως:

  • Η συνεχής βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών.
  • Η εξάλειψη λαθών και προβλημάτων, που καταγράφονται στα έντυπα ικανοποίησης του πελάτη.
  • Η διαρκής εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού.
  • Η ανανέωση του μηχανολογικού εξοπλισμού, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και την τεχνολογική πρόοδο.
  • Η ορθή εφαρμογή και λειτουργία του συστήματος διασφάλισης της ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9001.
  • Η εφαρμογή της ισχύουσας εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Η διοίκηση δεσμεύεται, μέσα από μια διαδικασία εσωτερικών ελέγχων και ανασκοπήσεων, να βελτιώνει διαρκώς τις υπηρεσίες και τις δραστηριότητες της. Τέλος, κάθε εργαζόμενος οφείλει να ενημερώνεται για την πολιτική της ποιότητας της εταιρείας και να γνωρίζει τί πρέπει να εφαρμόζει στον τομέα στον οποίο απασχολείται. Κάθε ενέργεια, η οποία παρεμποδίζει ή αποκλίνει τόσο από τους στόχους όσο και από την πολιτική ποιότητας της επιχείρησης, διακόπτεται και τίθενται σε εφαρμογή οι ανάλογες διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες.

Αποστολή ερωτηματολογίων στους πελάτες

Θεμελιώδης άξονας λειτουργίας και δράσης της ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ, αλλά και δομική, απαράβατη αρχή της πολιτικής ποιότητας της εταιρίας είναι το απόλυτο της ικανοποίησης του πελάτη, που μας εμπιστεύεται, για το μικρότερο ή το μεγαλύτερο και πλέον απαιτητικό έργο.

Στο πλαίσιο αυτής την κατευθυντήριας επαγγελματικής αρχής μας, διενεργούμε – σε μηνιαία βάση - εσωτερικό έλεγχο, ο οποίος άπτεται του τομέα της πολιτικής ποιότητας, προκειμένου αυτή να βρίσκεται διαρκώς σε υψηλές σταθερές και να επικαιροποιείται αμέσως.

Ο έλεγχος αυτός διενεργείται με τον πιο ασφαλή τρόπο, που δεν είναι άλλος από την έκφραση της γνώμης του πελατολογίου μας, αναφορικά με τις παρασχεθείσες υπηρεσίες μας. Οι πελάτες μας, συνεπώς, κάθε μήνα, παραλαμβάνουν ένα - διεξοδικό και στοχευμένο ως προς τα βασικά κριτήρια της ποιοτικής πολιτικής μας – ερωτηματολόγιο, μέσω του οποίοι περνούν στη διαδικασία της άμεσης βαθμολόγησης των υπηρεσιών μας.

Με την επεξεργασία των αποτελεσμάτων βαθμολόγησης, εξάγουμε πολύτιμα συμπεράσματα, τα οποία μας καθοδηγούν στην κατεύθυνση τροποποίησης, αλλαγών, βελτιώσεων και επικαιροποιήσεων στην πολιτική ποιότητας, την οποία εφαρμόζει η εταιρία μας, με στόχο το απόλυτο της ικανοποίησης του κάθε πελάτη.

 

2022: Στο 96,8% η πελατειακή ικανοποίηση!

Μέσω της διαδικασίας του μηνιαίου εσωτερικού ελέγχου, διά των ερωτηματολογίων προς τους πελάτες μας, εντός του 2022, προέκυψε ένα αποτέλεσμα επιβράβευσης των προσπαθειών μας και των αρχών, τις οποίες έχουμε θέσει και υπηρετούμε στον τομέα της πολιτικής ποιότητας.

Συγκεκριμένα, η επεξεργασία των αποτελεσμάτων των απαντήσεων των πελατών μας στα ζητούμενα των ερωτηματολογίων, καθ’ όλη τη διάρκεια του 2022, ανέδειξε το ύψος του βαθμού ικανοποίησης σε επίπεδα του 96,8%!

Σαφέστατα, πρόκειται για επίτευγμα στον τομέα της επιχειρησιακής δράσης μας, το οποίο μας γεμίζει με ικανοποίηση, καταδεικνύει το επίπεδο στο οποίο κινούνται οι παρεχόμενες υπηρεσίες μας και μας επιφορτίζει με το μέγιστο της ευθύνης για ανάλογη συνέχεια στην επαγγελματική δραστηριότητά μας, αλλά και για διαρκή βελτίωση, προς όφελος όλων όσοι μας τιμούν με την επιλογή τους.