Η ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ αναγνωρίζει την σπουδαιότητα της αποστολής να δημιουργήσει ένα επαγγελματικά υγιές και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον για όλους τους εργαζόμενους, τους επισκέπτες και τους υπεργολάβους και γι’ αυτό εφαρμόζει το Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία σύμφωνα με το πρότυπο ISO 45001:2018.

Η Πολιτική για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία λαμβάνει υπόψη τη διάρθρωση και οργανωτική δομή της εταιρίας και αποτυπώνει το σύνολο των κανόνων εκείνων, οι οποίοι εξασφαλίζουν τη βέλτιστη εκτέλεση των εργασιών.

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, η επιχείρηση έχει θέσει τους εξής στόχους:

  • Τη δημιουργία και τη διατήρηση ασφαλούς και υγιούς περιβάλλοντος, ώστε τα εργατικά ατυχήματα να εκλείψουν.
  • Τη μείωση του χρόνου επαναφοράς στην εργασία μετά από οποιοδήποτε εργατικό ατύχημα.
  • Τη συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα που αφορούν στην υγεία και στην ασφάλεια στην εργασία, ώστε να συμμετέχουν ενεργά στη συνολική προσπάθεια πρόληψης και προστασίας εντός των εργασιακών χώρων.
  • Τη συνεχή παρακολούθηση της ισχύουσας Νομοθεσίας.
  • Όλα τα επίπεδα της διοίκησης είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή των νομικών απαιτήσεων και κανονισμών για την υγεία, την ασφάλεια και τα σχέδια έκτακτης ανάγκης. Η παροχή ασφαλών εγκαταστάσεων, η πρόληψη ατυχημάτων, η ευαισθητοποίηση για την ασφάλεια και η συνεχής βελτίωση αποτελούν αναπόσπαστοι τομείς ευθύνης της ηγεσίας.
  • Τη συνεχή κατάρτιση, την ανάπτυξη της επάρκειας και την αξιολόγηση του προσωπικού στη χρήση μηχανημάτων, εργαλείων και εξοπλισμού
  • Τη συνεχή προσπάθεια μείωσης επικινδυνότητας των αναγνωρισμένων κινδύνων.
  • Την αξιολόγηση και τον έλεγχο της εργασιακής επικινδυνότητας, μέσω της κατάλληλης εκτίμησης των επαγγελματικών κινδύνων και της λήψης αποφάσεων για μέτρα πρόληψης και προστασίας.

Η Πολιτική για την Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία είναι δεσμευτική.

Η ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΕ δραστηριοποιείται στους τομείς της παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, υγειονομικών εφαρμογών (απεντομώσεις, μυοκτονίες, απολυμάνσεις) και φορτοεκφορτώσεων σε επαγγελματικούς και κοινόχρηστους χώρους τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.
Η εταιρεία, αναπτύσσει και εφαρμόζει Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001: 2015, 14001: 2015, ISO 45001:2018, στους τομείς που δραστηριοποιείται.
Η εταιρία δεσμεύεται ως προς την παροχή ενός υγιεινού και ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας και ως προς την προστασία της ζωής και της καλής υγείας των εργαζομένων, των προμηθευτών, των υπεργολάβων της και όλων των επισκεπτών στις εγκαταστάσεις της.
Επιπλέον, η εταιρία εφαρμόζει μέτρα και ελέγχους για τη διατήρηση και τη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία, αποτρέποντας και ελαχιστοποιώντας τους αντίστοιχους κινδύνους, καθώς και αντιμετωπίζοντας όλους τους παράγοντες και τις συνθήκες που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο κάθε μέρος που συμμετέχει στις δραστηριότητές της.

Η Πολιτική της εταιρίας για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία εστιάζει στις ακόλουθες αρχές: Πλήρης συμμόρφωση με όλες τις συναφείς και ισχύουσες ελληνικές και ευρωπαϊκές νομοθετικές, κανονιστικές απαιτήσεις. Παροχή όλων των απαραίτητων πόρων για την προστασία της υγείας των εργαζομένων της και των τρίτων μερών. συντήρηση παρακολούθηση ενός ασφαλούς, εργασιακού περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις βέλτιστες πρακτικές που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια. Λεπτομερής και τακτικά επικαιροποιημένη αξιολόγηση των κινδύνων, προκειμένου για τον εντοπισμό και την εξάλειψη ή την αποτελεσματική ελαχιστοποίηση κάθε κίνδυνου και ενδεχόμενου κινδύνου που αφορά το εργασιακό περιβάλλον. Πρόληψη των συμβάντων που αφορούν την εργασία, των τραυματισμών ή των ατυχημάτων. Συμμετοχή των εργαζομένων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για το Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και της Ασφάλειας στην Εργασία. Συνεχής και εντατική επιμόρφωση του προσωπικού και των τρίτων μερών σχετικά με τα θέματα της υγείας και της ασφάλειας. Συνεχής μέτρηση και αξιολόγηση των επιδόσεών της στους τομείς της υγείας και της ασφάλειας, με βάση τους κατάλληλους δείκτες και στόχους. Συνεχής βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας και της Ασφάλειας στην Εργασία για τη βελτίωση των επιδόσεών της. Η στρατηγική της Εταιρείας για τη μείωση του κινδύνου πρόκλησης τραυματισμών βασίζεται στην πρόληψη των δυνητικά επικίνδυνων καταστάσεων, τον εντοπισμό και την άμεση εξάλειψη επικίνδυνων καταστάσεων, οποτεδήποτε αυτές ενδέχεται να προκύψουν και την προληπτική και περιοδική αξιολόγηση των κινδύνων. Η ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ δεσμεύεται ως προς: Την κοινοποίηση της παρούσας πολιτικής στους εργαζομένους και τα ενδιαφερόμενα μέρη. Την συνεχή βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Την παροχή τακτικής και κατάλληλης επιμόρφωσης στο προσωπικό της. Την πλήρη εφαρμογή όλων των διαδικασιών και των οδηγιών εργασίας που απαρτίζουν το Σύστημα Διαχείρισης. Την αναθεώρηση και επικαιροποίηση της παρούσας πολιτικής ώστε να παραμείνει έγκυρη και κατάλληλη, σχετικά με τις ανάγκες και τις δραστηριότητες της εταιρείας και πλήρως εναρμονισμένη με την τρέχουσα νομοθεσία.

Θεσσαλονίκη, 01/09/2020

Για την ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ

Ο Γενικός Διευθυντής