Η ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ αναγνωρίζει την σπουδαιότητα της αποστολής να δημιουργήσει ένα επαγγελματικά υγιές και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον για όλους τους εργαζόμενους, τους επισκέπτες και τους υπεργολάβους και γι’ αυτό εφαρμόζει το Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία σύμφωνα με το πρότυπο OHSAS 18001:2007.

Η Πολιτική για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία λαμβάνει υπόψη τη διάρθρωση και οργανωτική δομή της εταιρίας και αποτυπώνει το σύνολο των κανόνων εκείνων, οι οποίοι εξασφαλίζουν τη βέλτιστη εκτέλεση των εργασιών.

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, η επιχείρηση έχει θέσει τους εξής στόχους:

 • Τη δημιουργία και τη διατήρηση ασφαλούς και υγιούς περιβάλλοντος, ώστε τα εργατικά ατυχήματα να εκλείψουν.
 • Τη μείωση του χρόνου επαναφοράς στην εργασία μετά από οποιοδήποτε εργατικό ατύχημα.
 • Τη συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα που αφορούν στην υγεία και στην ασφάλεια στην εργασία, ώστε να συμμετέχουν ενεργά στη συνολική προσπάθεια πρόληψης και προστασίας εντός των εργασιακών χώρων.
 • Τη συνεχή παρακολούθηση της ισχύουσας Νομοθεσίας.
 • Όλα τα επίπεδα της διοίκησης είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή των νομικών απαιτήσεων και κανονισμών για την υγεία, την ασφάλεια και τα σχέδια έκτακτης ανάγκης. Η παροχή ασφαλών εγκαταστάσεων, η πρόληψη ατυχημάτων, η ευαισθητοποίηση για την ασφάλεια και η συνεχής βελτίωση αποτελούν αναπόσπαστοι τομείς ευθύνης της ηγεσίας.
 • Τη συνεχή κατάρτιση, την ανάπτυξη της επάρκειας και την αξιολόγηση του προσωπικού στη χρήση μηχανημάτων, εργαλείων και εξοπλισμού
 • Τη συνεχή προσπάθεια μείωσης επικινδυνότητας των αναγνωρισμένων κινδύνων.
 • Την αξιολόγηση και τον έλεγχο της εργασιακής επικινδυνότητας, μέσω της κατάλληλης εκτίμησης των επαγγελματικών κινδύνων και της λήψης αποφάσεων για μέτρα πρόληψης και προστασίας.

Η Πολιτική για την Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία είναι δεσμευτική.

Η τήρηση των Νόμων και Κανονισμών περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία αναμένεται να οδηγήσει:

 • Στον έγκαιρο εντοπισμό και πρόληψη των κινδύνων.
 • Στη σωστή πληροφόρηση και εκπαίδευση των εργαζομένων.
 • Στην ανάπτυξη και διατήρηση της πεποίθησης ότι η ασφάλεια και η υγεία των εργαζομένων αποτελεί θέμα ύψιστης προτεραιότητας.
 • Στην ανάπτυξη προγραμμάτων για τη μείωση της επικινδυνότητας των αναγνωρισμένων κινδύνων.
 • Στη λήψη κατάλληλων μέτρων.
 • Στην αλλαγή του τρόπου εκτέλεσης ορισμένων εργασιών που παραμένουν με υψηλό δείκτη επικινδυνότητας.