Η ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 37001:2017, ISO 26000:2010, ISO 27001:2013 για το ακόλουθο πεδίο εφαρμογής: Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, υγειονομικών εφαρμογών (απεντομώσεις, μυοκτονίες, απολυμάνσεις) και φορτοεκφορτώσεων σε επαγγελματικούς και κοινόχρηστους χώρους, τόσο στον Δημόσιο, όσο και στον Ιδιωτικό Τομέα.

Στους χώρους προς εκτέλεση των υπηρεσιών μας, γίνεται καταγραφή των απαιτήσεων του πελάτη από τους υπευθύνους μας. Όλο το προσωπικό συμμετέχει σε ειδικά σεμινάρια ανά τακτά χρονικά διαστήματα, παρουσία των Εποπτών κάθε Τμήματος, με στόχο τη συνεχή και όσο το δυνατόν αρτιότερη επιμόρφωσή του, γύρω από όλα τα θέματα που άπτονται του τομέα ευθύνης του. Ο κάθε εργαζόμενος έχει στην κατοχή του έντυπα της επιχείρησης, στα οποία αναγράφονται λεπτομερώς οι εργασίες που πρέπει να πραγματοποιούνται καθημερινά ή ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ενώ ο Προϊστάμενος κάθε Τμήματος ελέγχει καθημερινά το ατομικό παρουσιολόγιο.

Από τις μέχρι σήμερα συνεργασίες με το πλήθος των πελατών μας, που μας εμπιστεύεται, η Εταιρία έχει αποσπάσει θετικότατα σχόλια για την ποιότητα των παρεχόμενων εργασιών, την αρτιότητα των εργαλείων και των μηχανημάτων, καθώς και για τη συνέπεια του προσωπικού. Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται φέρουν άδεια από το ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ του Κράτους, καθώς και την απαιτούμενη έγκριση από το Υπουργείο Εμπορίου.

Certification Quality Management

Certification Environmental Management

Certification Occupational Health & Safety

Anti Bribery Management

Corporate & Social Responsibility

Information Security Management