Η ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΕ έχει ενσωματώσει τις αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 26000: 2010 στις επιχειρηματικές της δραστηριότητες και στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί, αναγνωρίζοντας πως οι αρχές αυτές αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για τη μακρόχρονη ανάπτυξή της. Η μέριμνα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, ο σεβασμός και η προστασία του περιβάλλοντος, η ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών των πελατών και η αρμονική συνύπαρξη με τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιείται, αποτελούν τα κύρια θέματα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για την ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΕ.

Η Πολιτική είναι σε συμφωνία με τις αξίες της Εταιρίας, υπευθυνότητα, ακεραιότητα, διαφάνεια, αποτελεσματικότητα και καινοτομία. Η Πολιτική καθορίζεται από την Ανώτατη Διοίκηση, η οποία δεσμεύεται για:
  • την εφαρμογή της Πολιτικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε όλα τα επίπεδα και τους τομείς δραστηριοποίησης της Εταιρίας
  • την αυστηρή τήρηση της κείμενης νομοθεσίας και την πλήρη εφαρμογή των προτύπων, των πολιτικών, των εσωτερικών οδηγιών και των σχετικών διαδικασιών που εφαρμόζει η Εταιρία, καθώς και λοιπών απαιτήσεων που απορρέουν από εθελοντικές συμφωνίες, τις οποίες προσυπογράφει και αποδέχεται η εταιρία.
  • την ανοιχτή, αμφίδρομη επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη προκειμένου να αναγνωρίζει και να καταγράφει τις ανάγκες και προσδοκίες τους.
  • την παροχή ενός υγιούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος για το ανθρώπινο δυναμικό, τους συνεργάτες και κάθε επισκέπτη της.
  • την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων και την παροχή ενός εργασιακού περιβάλλοντος ίσων ευκαιριών, χωρίς καμία διάκριση.
  • τη συνεχή προσπάθεια μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, μέσω της εφαρμογής υπεύθυνων δράσεων και μέτρων πρόληψης σύμφωνα με τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές.
  • τη συνεργασία και στήριξη της τοπικής κοινωνίας, με σκοπό να συμβάλλει η Εταιρία στη βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών περιοχών όπου δραστηριοποιείται.
Για την εκπλήρωση των παραπάνω δεσμεύσεων, η ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΕ σε εθελοντική βάση σχεδιάζει και εφαρμόζει σχετικά προγράμματα, ενώ παράλληλα θέτει στρατηγικές προτεραιότητες οι οποίες επικεντρώνονται στους ακόλουθους άξονες:

1. Εταιρική Διακυβέρνηση

Η Εταιρία στοχεύει στην επίτευξη θετικών οικονομικών αποτελεσμάτων, εφαρμόζει σύστημα χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης, αξιολογεί και διαχειρίζεται τους επιχειρηματικούς κινδύνους με σκοπό τη διασφάλιση των συμφερόντων των μετόχων. Αναπτύσσει διαδικασίες και λαμβάνει μέτρα τόσο για την ενίσχυση της διαφάνειας, όσο και για την παρεμπόδιση και καταπολέμηση της διαφθοράς.

2. Παροχή Υπηρεσιών

Η Εταιρία στοχεύει στη βέλτιστη και ολοκληρωμένη ικανοποίηση των πελατών και επενδύει στην έρευνα και ανάπτυξη, με σκοπό την παροχή νέων προϊόντων και λύσεων υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας, βελτιώνοντας έτσι παράλληλα τη θέση της στο συνεχώς εξελισσόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον. Επιπρόσθετα, η Εταιρία αναμένει υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά από τους προμηθευτές και συνεργάτες της.

3. Ανθρώπινο Δυναμικό - Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία

Η Εταιρία σέβεται και υποστηρίζει τα διεθνώς αναγνωρισμένα  ανθρώπινα δικαιώματα και εφαρμόζει πολιτικές δίκαιης ανταμοιβής, αξιοκρατίας και ίσων ευκαιριών για το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της, χωρίς καμία διάκριση και με σεβασμό στη διαφορετικότητα. Παράλληλα, προσφέρει ευκαιρίες για εξέλιξη μέσω συνεχούς εκπαίδευσης και συστηματικής αξιολόγησης του ανθρώπινου δυναμικού της. Υψηλής σπουδαιότητας αποτελεί για την Εταιρία η φροντίδα για την παροχή ενός υγιούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος.

4. Περιβάλλον

Η Εταιρία στον τομέα της περιβαλλοντικής διαχείρισης εφαρμόζει την αρχή της πρόληψης και πραγματοποιεί συστηματικές ενέργειες προκειμένου να ελαχιστοποιείται το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα.

5. Τοπική Κοινωνία

Η Εταιρία βρίσκεται στο πλευρό της τοπικής κοινωνίας και ανταποκρίνεται με ευαισθησία σε θέματα που την απασχολούν έχοντας αναπτύξει μία στενή σχέση που βασίζεται στο διάλογο και τη συνεργασία. Η Εταιρία σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις που ανταποκρίνονται στις βασικές ανάγκες της κοινωνίας, σε ζητήματα εργασίας, ανάπτυξης, εκπαίδευσης, υγείας, περιβάλλοντος, και πολιτισμού. Ενθαρρύνει τον εθελοντισμό και υποστηρίζει πρωτοβουλίες για τη βιώσιμη ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας.

Για όλα τα παραπάνω κύρια θέματα που αφορούν την ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΕ θέτουμε επιμέρους στόχους για την εταιρική κοινωνική ευθύνη, τους οποίους αξιολογούμε σε ετήσια βάση ως προς την αποτελεσματικότητα τους και τους αναθεωρούμε όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Η πολιτική, τα αποτελέσματα της επίδοσης καθώς και η υλοποίηση των προγραμμάτων και η επίτευξη των στόχων ανασκοπούνται ετησίως στην ετήσια ανασκόπηση του συστήματος.