Η ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ προσπαθεί διαρκώς να βελτιώνει το επίπεδο των δραστηριοτήτων της, με τρόπο τέτοιο, ώστε να συμβάλει στην αειφόρο ανάπτυξη. Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, το οποίο εφαρμόζει, σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις ανάγκες, τις επιδιώξεις και τις προτεραιότητές της.
  • Να αναγνωρίζει και να συμμορφώνεται πλήρως με την Περιβαλλοντική Νομοθεσία, που διέπει την κάθε δραστηριότητα, η οποία εκτελείται από αυτή.
  • Να αναγνωρίζει και να αξιολογεί τις Περιβαλλοντικές Πλευρές των δραστηριοτήτων της.
  • Να αναγνωρίζει τις Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις, που προκύπτουν από τις Περιβαλλοντικές Πλευρές και να λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα για την ελαχιστοποίηση αυτών.
  • Να βελτιώνει συνεχώς τις περιβαλλοντικές επιδόσεις της και να φροντίζει για την πρόληψη της ρύπανσης του περιβάλλοντος.
  • Να θέτει σαφείς, μετρούμενους, επιτεύξιμους, ρεαλιστικούς και χρονικά καθορισμένους Σκοπούς και Στόχους, να τους ανασκοπεί ετησίως και να λαμβάνει κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την επίτευξή τους.
  • Να εκπαιδεύει και να ευαισθητοποιεί όλους τους εργαζόμενους της εταιρείας σε θέματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Προστασίας του Περιβάλλοντος.
  • Να παρέχει τους απαιτούμενους πόρους για την εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και για την επίτευξη των Περιβαλλοντικών Σκοπών και Στόχων.
  • Να εφαρμόζει και να βελτιώνει συνεχώς το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισής της.
  • Να κοινοποιεί στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με την περιβαλλοντική της επίδοση στους σχετικούς φορείς και τους συνεργάτες της.

Η διασφάλιση της συνεχής βελτίωσης

Η δέσμευση της εταιρίας στην παραπάνω περιβαλλοντική πολιτική θα αποδεικνύεται με αναθεώρηση των περιβαλλοντικών σκοπών, στόχων και προγραμμάτων, σε κάθε ανασκόπηση από τη Διοίκηση, καθώς και με τις διορθωτικές ενέργειες, οι οποίες θα λαμβάνονται, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής βελτίωση και πρόληψη της ρύπανσης.

Η Περιβαλλοντική Πολιτική γνωστοποιείται εντός της Εταιρείας σε όλο το προσωπικό και είναι διαθέσιμη στα ενδιαφερόμενα μέρη.