Σκοπός της παρούσας Πολιτικής είναι:

Να ενισχύσει τη δέσμευση της Διοίκησης για μηδενική ανοχή στη δωροδοκία, δημιουργώντας ένα πλαίσιο υποχρεώσεων και κατευθυντήριων γραμμών, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για την πρόληψη, αποτροπή και καταπολέμηση της δωροδοκίας.

Ειδικότερα, η Πολιτική στοχεύει:

 • στην συμμόρφωση με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της δωροδοκίας Ν.4557/ΦΕΚ 139Α/2018
 • στην κατανόηση του ορισμού της δωροδοκίας
 • στην ενθάρρυνση της εμπιστευτικής αναφοράς κάθε περιστατικού ή υποψίας περί δωροδοκίας μέσω των συγκεκριμένων διαδικασιών και λοιπών πολιτικών της εταιρίας
 • επαγρύπνηση των εργαζομένων και συνεργατών για την αναγνώριση ενεργειών που συνδέονται με τη δωροδοκία και την
 • στην προστασία της φήμης της εταιρίας

Στα πλαίσια αυτά ικανοποιεί τις απαιτήσεις του συστήματος διαχείρισης κατά της δωροδοκίας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 37001:2017 και στοχεύει στην διαρκή βελτίωση του συστήματος και είναι κατάλληλη για τον σκοπό και την δραστηριότητα της εταιρίας

 

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΑΦΟΡΑ:

 • εργαζομένους της εταιρίας συμπεριλαμβανομένων των μελών διοικητικού συμβουλίου,
 • υπεργολάβους, προμηθευτές και  πάσης φύσεως επιχειρηματικών συνεργατών οι οποίοι ενεργούν εξ ’ονόματος της εταιρίας.

 

ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ ΕΙΝΑΙ:

H οποιαδήποτε πληρωμή ή προσφορά για πληρωμή αντικειμένου αξίας προς οποιονδήποτε κρατικό αξιωματούχο ή άλλο άτομο στον ιδιωτικό ή εμπορικό τομέα με σκοπό να παρακινήσει τον παραλήπτη ώστε να καταχραστεί την θέση του και να αποκτήσει αθέμιτο επιχειρηματικό πλεονέκτημα

ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ:

 • χρηματικά δώρα – μετρητά και δωροκάρτες
 • φιλοξενία, γεύματα, αγαθά και υπηρεσίες
 • ταξίδια, διαμονή, χρήση εξοχικών κατοικιών, εισιτήρια για εκδηλώσεις
 • υπόσχεση για πρόσθετες επιχειρηματικές δραστηριότητες
 • απαίτηση από δημόσιο υπάλληλο να πληρωθεί προκειμένου να εκτελεστεί μια πράξη
 • ειδικές χάρες για εκπαιδευτικές ευκαιρίες ή ευκαιρίες για μελλοντική απασχόλησης
 • δωρεές προς καθορισμένες φιλανθρωπίες
 • προσωπικές εξυπηρετήσεις, δάνεια και συνυπογραφή δανείου

ΠΡΟΣΟΧΗ !

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΟΧΟΣ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΔΩΡΟΔΟΚΕΙ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΔΩΡΟΔΟΚΕΙΤΑΙ

To σύνολο των προσώπων και επιχειρήσεων που αφορά η παρούσα πολιτική  οφείλουν να γνωρίζουν, να κατανοούν και να συμμορφώνονται με το περιεχόμενο της παρούσας Πολιτικής.

Είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της εταιρίας ώστε να λάβουν γνώση όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Επίσης θα γνωστοποιείτε στους εργαζομένους κατά την πρόσληψη και τους συνεργάτες – προμηθευτές και υπεργολάβους κατά την έναρξη συνεργασίας.

 

ΑΝΑΦΟΡΑ ΥΠΟΠΤΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

Σε περίπτωση που έχετε  αμφιβολία για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει ν’ αντιδράσετε σε μία κατάσταση ή για το κατά πόσον μία ορισμένη συμπεριφορά μπορεί να είναι ανάρμοστη ή αντίθετη προς τη Πολιτική, πρέπει να ζητάτε καθοδήγηση και συμβουλές από την ομάδα συμμόρφωσης κατά της δωροδοκίας ή τους συνεργάτες νομικούς της εταιρίας. Μπορείτε να υποβάλλεται τα ερωτήματα σας και στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείο mavridou@eurokatharistiki.com

Αν διαπιστώσετε μη συμμόρφωση με τα οριζόμενα στην πολιτική ή την νομοθεσία κατά της δωροδοκίας  θα πρέπει επωνύμως ή ανωνύμως  να υποβάλλεται την σχετική αναφορά στο τμήμα συμμόρφωσης κατά της δωροδοκίας. Η εταιρία ενθαρρύνει την υποβολή επώνυμων αναφορών με υπευθυνότητα, καλή πίστη και επαγγελματική συνείδηση.

 

Η υποβολή της αναφοράς μπορεί να γίνει:

Με φυσική αλληλογραφία, υπόψη Υπευθύνου Συμμόρφωσης Κατά της Δωροδοκίας, στη διεύθυνση:   Καραολή & Δημητρίου 23Α, Εύοσμος, Τ.Κ. 56224

Με ηλεκτρονική αλληλογραφία στη διεύθυνση mavridou@eurokatharistiki.com

Tηλέφωνο +30 2310 517 176 ζητώντας  μέλος της ομάδας συμμόρφωσης κατά της δωροδοκίας

 

Η εταιρία δεσμεύεται ότι όλες οι αναφορές οι οποίες λαμβάνονται κατά τους παραπάνω τρόπους θα αξιολογούνται ως προς την ακρίβεια και τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που περιέχουν, προκειμένου να σταθμιστεί εάν συντρέχουν σημαντικοί λόγοι που επιβάλλουν ενέργειες για την διεξαγωγή έρευνας. Οι αναφορές και τα τεκμήρια τηρούνται από την ομάδα συμμόρφωσης κατά της δωροδοκίας.

Η εταιρία δεσμεύεται για προστασία της ανωνυμίας των ατόμων που υποβάλλουν τέτοιου είδους αναφορές και η εχεμύθεια των στοιχείων που αυτές συμπεριλαμβάνουν.

 

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Κάθε συνεργάτης και εργαζόμενος της εταιρίας ο οποίος παραβιάζει την παρούσα πολιτική ενδέχεται να υπόκειται σε πειθαρχικά μέτρα τα οποία επισύρουν ποινές. Οι πειθαρχικές ποινές αποφασίζονται ξεχωριστά σε κάθε περίπτωση, ανάλογα με τη φύση και τη σοβαρότητα της επιδειχθείσας συμπεριφοράς και της διαπιστωθείσας παράβασης και επιβάλλονται με την επιφύλαξη των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας.

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΑΝΤΙΠΟΙΝΑ

Η εταιρία  δεν πρόκειται να ασκήσει αντίποινα απέναντι σε οποιονδήποτε αναφέρει περιστατικά δωροδοκίας (ύποπτης συμπεριφοράς) ή παραβίασης της Πολιτικής κατά της Δωροδοκίας. Η εταιρία απαγορεύει κάθε είδους αρνητική συμπεριφορά σε βάρος εργαζομένου που έχει πραγματοποιήσει αναφορά, ακόμα και εάν η αναφορά αποδειχθεί εσφαλμένη. Συγκεκριμένα δεν θα υποβιβάσει, απολύσει οποιονδήποτε υπάλληλο εξαιτίας της αναφοράς του. Επίσης δεν θα ανεχτεί από οποιονδήποτε αντίποινα ή επιζήμια μεταχείριση  εργαζομένου ή συνεργάτη ως αποτέλεσμα της άρνησης του  να εμπλακεί σε δωροδοκία

Η πολιτική κατά της δωροδοκίας εγκρίνεται από τον εκπρόσωπο της εταιρίας, ανασκοπείτε σε ετήσια βάση και αναθεωρείται όταν παραστεί ανάγκη. Την ευθύνη για την προετοιμασία των αναθεωρήσεων έχει η ομάδα συμμόρφωσης κατά της δωροδοκίας.  Η εταιρία μεριμνά για την διεξαγωγή εκπαιδεύσεων με σκοπό την κατανόηση του περιεχομένου και την ευαισθητοποίηση των εργαζομένων για θέματα δωροδοκίας.