Η ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΕ στα πλαίσια της συνέπειας και του επαγγελματισμού που τη διακρίνει, δεσμεύεται στην εφαρμογή ενός λειτουργικού και αποτελεσματικού προγράμματος διαχείρισης της Οδικής Ασφάλειας.
Η ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΕ δραστηριοποιείται στους παρακάτω τομείς:
Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και υγειονομικών εφαρμογών (απεντομώσεις, μυοκτονίες, απολυμάνσεις), φορτοεκφορτώσεων και εργασιών πρασίνου σε επαγγελματικούς και κοινόχρηστους χώρους τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Βασική επιδίωξη της αποτελεί η συνεχής βελτίωση της επίδοσής της στον τομέα της Οδικής Ασφάλειας και η διατήρησή της στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Απόλυτος στόχος και προτεραιότητα της είναι η επίτευξη μηδενικών οδικών ατυχημάτων (αποφυγή θανάτου ή σοβαρού τραυματισμού από οδικό ατύχημα). Η εφαρμογή και διατήρηση ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας (RTS: Road Traffic Safety) αποτελεί επιλογή στρατηγικής σημασίας για την εταιρία ενώ η πιστοποίηση του συγκεκριμένου συστήματος διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 39001:2012, αποτελεί επιβεβαίωση της επιλογής αυτής. Για την επίτευξη της καλύτερης δυνατής επίδοσης στην Οδική Ασφάλεια, η Διοίκηση της ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΕ δεσμεύεται να:

• Ενσωματώνει στο Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας όλες τις σχετικές διεργασίες και δραστηριότητές της,
• Συμμορφώνεται πλήρως με το σύνολο των νομοθετικών, κανονιστικών και άλλων απαιτήσεων για την Οδική Ασφάλεια,
• Εφαρμόζει, ανασκοπεί και βελτιώνει συνεχώς την αποτελεσματικότητα του Συστήματος Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 39001:2012.
Τα ανωτέρω αναφερόμενα επιτυγχάνονται μέσω:
• Του καθορισμού σκοπών και της καθιέρωσης μετρήσιμων στόχων για την Οδική Ασφάλεια, καθώς και της παρακολούθησης της επίτευξής τους κατά την ανασκόπηση από τη διοίκηση,
• Του προσδιορισμού και της διάθεσης των απαραίτητων πόρων, ώστε να διασφαλίζεται ο αποτελεσματικός σχεδιασμός της Οδικής Ασφάλειας,
• Της επιλογής του κατάλληλου προσωπικού, του καθορισμού των υπευθυνοτήτων του και της παροχής εκπαίδευσης δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα Οδικής Ασφάλειας, τονίζοντας την κρισιμότητα της πλήρους συμμόρφωσης με το σύνολο των νομοθετικών, κανονιστικών και άλλων απαιτήσεων που αφορούν αυτή,
• Της παρακολούθησης της επίδοσης στην Οδική Ασφάλεια και του επιπέδου υλοποίησης των προγραμματισμένων ενεργειών,
• Της εφαρμογής διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών, οι οποίες διασφαλίζουν την μέγιστη αποτελεσματικότητα και το καλύτερο δυνατό επίπεδο Οδικής Ασφάλειας, της επιβεβαίωσης της εκτέλεσής τους και της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων τους.
Η πολιτική Οδικής Ασφάλειας της ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΕ είναι απολύτως δεσμευτική για κάθε εργαζόμενό της σε όλα τα επίπεδα οργανωτικής δομής, μπορεί να κοινοποιηθεί σε οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο μέρος και ανασκοπείται σε κατάλληλα χρονικά διαστήματα ώστε να διατηρείται πάντα επίκαιρη.