Μυοκτονίες

Κύριος σκοπός της μυοκτονίας είναι η καταπολέμηση κάθε είδους τρωκτικού, που τυχόν θα εισβάλει σε ένα χώρο και η λήψη προληπτικών μέτρων για την παρεμπόδιση πιθανής επαναμόλυνσης. Τα βήματα σχεδιασμού και υλοποίησης των προγραμμάτων μυοκτονίας, τα οποία εφαρμόζουμε είναι:

  • Η επιθεώρηση των χώρων και ο εντοπισμός των κρίσιμων σημείων ελέγχου.
  • Η δημιουργία προστατευτικού δικτύου με τη τοποθέτηση δολωματικών σταθμών και παγίδων σύλληψης.
  • Η διεξαγωγή τακτικών επισκέψεων ελέγχου και καταγραφής των ευρημάτων, μέσω εξελιγμένων μηχανογραφημένων συστημάτων.
  • Η στατιστική επεξεργασία των συγκεκριμένων ευρημάτων και - τέλος - η ενημέρωση και η λήψη των απαραίτητων διορθωτικών μέτρων, για την οριστική λύση του προβλήματος.

Η ολοκληρωμένη προσέγγιση περιλαμβάνει

  • Αυτοψία – ανάλυση κενών (gap analysis) – χαρτογράφηση εγκαταστάσεων.
  • Σχεδιασμό του προγράμματος απεντόμωσης - μυοκτονίας από Χημικούς, Γεωπόνους και Υγιεινολόγους, εξειδικευμένους σε συγκεκριμένες κατηγορίες τροφίμων και εκπαιδευμένους, επίσης, σε σεμινάρια επιθεωρητών ISO 22000 (HACCP).
  • Φάκελο απεντόμωσης-μυοκτονίας.
  • Έκθεση υγειονομικής πορείας.
  • Πρόταση διορθωτικών ενεργειών.

ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ: Η σύγχρονη εκδοχή των Facility Services

check

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας. Εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 45001:2018, ISO 37001:2017, ISO 26000:2010, ISO 27001:2013 και διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό που μπορεί να ανταποκριθεί και στις πιο σύνθετες ανάγκες σας.

check

24ωρη Εξυπηρέτηση. Εκπρόσωπος της εταιρίας μας, βρίσκεται στην διάθεσή σας 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο, με σκοπό να ανταποκριθεί άμεσα σε οποιαδήποτε έκτακτη ανάγκη προκύψει.

check

Επιστημονικοί Συνεργάτες και Εξειδίκευση. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον τομέα της ασφάλειας και της υγιεινής των εργαζομένων, με την εταιρία να διαθέτει Τεχνικό Ασφαλείας και Ιατρό Εργασίας. Στο πλαίσιο της βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, το προσωπικό συμμετέχει σε προγράμματα επιμόρφωσης για θέματα ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας.

check

Εξελιγμένα Μέσα. Ο εξοπλισμός της εταιρίας είναι άρτιος και περιλαμβάνει όλα εκείνα τα μηχανήματα, τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την εκτέλεση πάσης φύσεως εργασιών.
Πριν την έναρξη των εργασιών, ο κάθε εργαζόμενος εφοδιάζεται με ειδική στολή της επιχείρησης, καθώς και με έντυπο, στο οποίο αναγράφονται λεπτομερώς οι εργασίες που έχουν συμφωνηθεί με τον πελάτη.
Όλα τα υλικά φέρουν την απαιτούμενη άδεια από το Γενικό Χημείο του Κράτους και το Υπουργείο Εμπορίου, η οποία και επιδίδεται στον πελάτη, πριν την έναρξη της συνεργασίας μας.