ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Μετράμε 30 χρόνια, ως συνεργείο καθαρισμού στη Θεσσαλονίκη, και γενικά στον τομέα της παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών καθαριότητας και υγιεινής.

Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες αντιμετώπισης όλων των επιβλαβών οργανισμών, σε επαγγελματικούς χώρους και κατοικίες.

Παρέχουμε υπηρεσίες διαμόρφωσης και συντήρησης χώρων πρασίνου, με στόχο την προστασία των φυτών.

Διαθέτουμε εξειδικευμένο τμήμα που αναλαμβάνει εργασίες φορτοεκφορτώσεων σε αποθηκευτικούς χώρους εταιριών.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η εταιρία μας εφαρμόζει Συστήματα Διαχείρισης, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 για τα ακόλουθα πεδία εφαρμογής.

iso_icons

ISO 9001:2015

Περιγράφει το μοντέλο διοίκησης της εταιρίας, το οποίο διασφαλίζει την προσδοκώμενη ποιότητα στις υπηρεσίες που προσφέρουμε, με στόχο πάντα την ικανοποίηση του πελάτη.

iso_icons

ISO 14001:2015

Εντοπίζει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκαλούνται από την λειτουργία της εταιρείας και ορίζει την λήψη μέτρων παρακολούθησης και μείωσής τους.

iso_icons

OHSAS 18001:2007

Ελέγχει τους κινδύνους και θέτει σε εφαρμογή διαδικασίες και ελέγχους για την υγεία και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας, σύμφωνα με τις διεθνώς αναγνωρισμένες βέλτιστες πρακτικές.

Είπαν για εμάς

IOANNIS VASILOGLOU – Venetis Bakeries

“Our cooperation with EUROKATHARISTIKI company in the field of health applications, is characterized as excellent. The company has shown consistency, professionalism and responds to an absolute degree to all the needs that have arisen”.

ΣΤΑΥΡΙΑΝΑ ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΥ – Euromedica Αρωγή Θεσσαλονίκης Α.Ε.

NIKOS GRAMMENOS – Antonelis Group

“I do not want to judge your services. The only thing I can spontaneously tell you is that I have mentioned your name as a company with professionalism and as an example to imitate in many discussions, I have referred to the courtesy of your staff many times comparing it unintentionally with other companies and I have seen you addressing our concerns much more immediate than we have assumed. I think these are enough to characterize you as an ideal partner”.

ΣΤΑΥΡΙΑΝΑ ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΥ – Euromedica Αρωγή Θεσσαλονίκης Α.Ε.

THRASIVOULOS TH. MAKIOS – Makios Logistics S.A.

“EUROKATHARISTIKI has proven to be a very reliable and consistent partner, demonstrating through its human resources, responsibility, courtesy and excellent professional conduct. It offers specialized cleaning services for industrial areas with special efficiency and consistency”.

ΣΤΑΥΡΙΑΝΑ ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΥ – Euromedica Αρωγή Θεσσαλονίκης Α.Ε.

ATHANASIOS LOGOTHETIDIS – M. Arampatzis Industrial and Commercial Public Limited Company “Elliniki Zimi”

“We are in the position to ensure the perfect execution of the tasks of EUROKATHARISTIKI, as well as the responsibility, professionalism, consistency, but also the immediate response of it to every request of our company. Our requirements regarding hygiene and cleanliness are very high and EUROKATARISTIKI has fully coped with them”.

ΣΤΑΥΡΙΑΝΑ ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΥ – Euromedica Αρωγή Θεσσαλονίκης Α.Ε.

LENA VRANI – ELEPAP

“EUROKATHARISTIKI has undertaken the cleaning of the premises of ELEPAP of Thessaloniki and fully meets its obligations, showing professionalism, consistency and efficiency in its work. In addition, its staff is well trained in cleaning issues and shows the required awareness for the actions and work of ELEPAP”.

ΣΤΑΥΡΙΑΝΑ ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΥ – Euromedica Αρωγή Θεσσαλονίκης Α.Ε.

MARGARITA FIORAVANTES – Isomat

“EUROKATHARISTIKI successfully performed the task of cleaning the exterior windows and panels of the administration offices in Agios Athanasios. It used the properly qualified personnel at its disposal and took the necessary security measures, as well as the insurance coverage provided by law”.

ΣΤΑΥΡΙΑΝΑ ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΥ – Euromedica Αρωγή Θεσσαλονίκης Α.Ε.

SARAFIS SERAFIM – Alumil

“EUROKATHARISTIKI has fully fulfilled its duties, providing reliable cleaning services, both of the offices and of the samples in the premises of Efkarpia. The company has shown consistency, responsibility and efficiency, with a daily presence in the premises and we are fully satisfied”.

ΣΤΑΥΡΙΑΝΑ ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΥ – Euromedica Αρωγή Θεσσαλονίκης Α.Ε.

ELENI TAKOUDA – Euromedica General Clinic of Thessaloniki

“EUROKATHARISTIKI fully meets its obligations, showing professionalism, consistency and efficiency in its work. In addition, its staff is well trained in cleaning issues and shows the required awareness on the actions and work of our clinic”.

ΣΤΑΥΡΙΑΝΑ ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΥ – Euromedica Αρωγή Θεσσαλονίκης Α.Ε.

ATHANASIOS – IOANNIS KOIOS – Genesis Clinic

“We assure you of the perfect execution of the duties of the company EUROKATHARISTIKI in our clinic, as well as of the consistency, the responsibility, the professionalism and the immediate response to every request of ours. As GENESIS clinic is certified with the quality standards ISO 9001:2015, EN 15224:2012 and TEMOS "Quality in International Patient Care", our requirements in terms of cleanliness are particularly high. The Clinic confirms that EUROKATARISTIKI has coped in the best possible way with the above requirements".

ΣΤΑΥΡΙΑΝΑ ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΥ – Euromedica Αρωγή Θεσσαλονίκης Α.Ε.

STAVRIANNA BAKATSELOU – Euromedica Physical Rehabilitation Center of Thessaloniki S.A.

“The perfect cooperation of the EUROMEDICA Rehabilitation and Recovery Center-AROGI THESSALONIKIS SA with EUROKATHARISTIKI has started since the establishment of the Center in 2010.The certifications of the Center ISO 9001:2015, ISO 22000:2005 and CARF - international accreditation for the premises providing rehabilitation services - demonstrate the high requirements in the provision of cleaning services and sanitary applications of the Center. EUROKATHARISTIKI has met these special requirements with specialized staff in the field of health, which proves daily its professionalism and consistency.".

ΣΤΑΥΡΙΑΝΑ ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΥ – Euromedica Αρωγή Θεσσαλονίκης Α.Ε.

ΣΤΑΥΡΙΑΝΑ ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΥ – Euromedica Αρωγή Θεσσαλονίκης Α.Ε.

«Η άψογη συνεργασία του Κέντρου Αποκατάστασης και Αποθεραπείας EUROMEDICA-ΑΡΩΓΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. με την ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ έχει ξεκινήσει από την ίδρυση του Κέντρου το 2010. Οι πιστοποιήσεις του Κέντρου ISO 9001:2015, ISO 22000:2005 και CARF- διεθνής διαπίστευση για τους χώρους παροχής υπηρεσιών αποκατάστασης- καταδεικνύουν τις υψηλές απαιτήσεις στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και υγειονομικών εφαρμογών των χώρων του Κέντρου. Η ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ έχει ανταπεξέλθει στις ιδιαίτερες αυτές απαιτήσεις με εξειδικευμένο προσωπικό στους χώρους υγείας, το οποίο αποδεικνύει καθημερινά τον επαγγελματισμό και την συνέπειά του.».

ΣΤΑΥΡΙΑΝΑ ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΥ – Euromedica Αρωγή Θεσσαλονίκης Α.Ε.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΪΟΣ – Κλινική Γένεσις

«Βεβαιώνουμε για την άρτια εκτέλεση των καθηκόντων της εταιρείας ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ στην κλινική μας, καθώς και για την συνέπεια, την υπευθυνότητα, τον επαγγελματισμό και την άμεση ανταπόκριση σε κάθε μας αίτημα. Καθότι η κλινική ΓΕΝΕΣΙΣ είναι πιστοποιημένη με τα πρότυπα ποιότητας ISO 9001:2015, ΕΝ 15224:2012 και TEMOS «Quality in International Patient Care», οι απαιτήσεις μας ως προς τα θέματα καθαριότητας είναι ιδιαίτερα αυξημένες. Η Κλινική βεβαιώνει ότι η ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ έχει ανταπεξέρθει και με το παραπάνω στις εν λόγω απαιτήσεις».

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΪΟΣ – Κλινική Γένεσις

ΕΛΕΝΗ ΤΑΚΟΥΔΑ – Euromedica Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης

«Η ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ανταποκρίνεται πλήρως στις υποχρεώσεις της, δείχνοντας επαγγελματισμό, συνέπεια και αποτελεσματικότητα στο έργο της. Επιπρόσθετα, το προσωπικό της είναι άρτια εκπαιδευμένο σε θέματα καθαρισμού και δείχνει την απαραίτητη ευαισθητοποίηση για τις δράσεις και το έργο της κλινικής μας».

ΕΛΕΝΗ ΤΑΚΟΥΔΑ – Euromedica Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης

ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ – Alumil

«Η ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ έχει ανταποκριθεί πλήρως στα καθήκοντά της, παρέχοντας αξιόπιστες υπηρεσίες καθαρισμού, τόσο των γραφείων, όσο και των δειγμάτων στα εγκαταστάσεις της Ευκαρπίας. Η εταιρεία έχει επιδείξει συνέπεια, υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα, με καθημερινή παρουσία στον χώρο και είμαστε πλήρως ικανοποιημένοι».

ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ – Alumil

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΦΙΟΡΑΒΑΝΤΕΣ – Isomat

«Η ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ εκτέλεσε με επιτυχία το έργο καθαρισμού των εξωτερικών υαλοπινάκων και πάνελς των γραφείων διοίκησης στον Άγιο Αθανάσιο. Χρησιμοποίησε το κατάλληλα εξειδικευμένο προσωπικό που διαθέτει και έλαβε τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, καθώς και τις ασφαλιστικές καλύψεις που ορίζει ο νόμος».

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΦΙΟΡΑΒΑΝΤΕΣ – Isomat

ΛΕΝΑ ΒΡΑΝΗ – ΕΛΕΠΑΠ

«Η ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ έχει αναλάβει τον καθαρισμό των χώρων της ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης και ανταποκρίνεται πλήρως στις υποχρεώσεις της, δείχνοντας επαγγελματισμό, συνέπεια και αποτελεσματικότητα στο έργο της. Επιπρόσθετα, το προσωπικό της είναι άρτια εκπαιδευμένο σε θέματα καθαρισμού και δείχνει την απαραίτητη ευαισθητοποίηση για τις δράσεις και το έργο της ΕΛΕΠΑΠ»

ΛΕΝΑ ΒΡΑΝΗ – ΕΛΕΠΑΠ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΙΔΗΣ – Μ. Αραμπατζής ΑΒΕΕ «Ελληνική Ζύμη»

«Είμαστε σε θέση να βεβαιώσουμε για την άρτια εκτέλεση των καθηκόντων της ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ, καθώς και για την υπευθυνότητα, τον επαγγελματισμό, την συνέπεια, αλλά και την άμεση ανταπόκρισή της σε κάθε αίτημα της εταιρεία μας. Οι απαιτήσεις μας αναφορικά με θέματα υγιεινής και καθαριοτήτων είναι ιδιαίτερα υψηλές, με την ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ να έχει ανταπεξέρθει πλήρως».

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΙΔΗΣ – Μ. Αραμπατζής ΑΒΕΕ «Ελληνική Ζύμη»

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ Θ. ΜΑΚΙΟΣ – Makios Logistics Α.Ε.

«Η ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ έχει αποδειχθεί ένα ιδιαίτερα αξιόπιστος και συνεπής συνεργάτης, επιδεικνύοντας μέσω του ανθρώπινου δυναμικού της, υπευθυνότητα, ευγένεια και άριστη επαγγελματική συμπεριφορά. Προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες καθαριότητας για βιομηχανικούς χώρους με ξεχωριστή αποτελεσματικότητα και συνέπεια».

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ Θ. ΜΑΚΙΟΣ – Makios Logistics Α.Ε.

ΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ – Όμιλος Αντωνέλη

«Δε θέλω να κρίνω τις υπηρεσίες σας. Το μόνο που μου βγαίνει αυθόρμητα να σας πω είναι ότι έχω αναφέρει το όνομά σας ως εταιρεία με επαγγελματισμό και σαν παράδειγμα προς μίμηση σε πολλές συζητήσεις, έχω ανατρέξει στην ευγένεια του προσωπικού σας πολλές φορές συγκρίνοντάς την ακούσια με άλλες εταιρίες και έχω δει να λύνετε τους προβληματισμούς μας πολύ πιο άμεσα από ότι έχουμε υποθέσει. Αυτά νομίζω ότι αρκούν για να σας χαρακτηρίσουν ως έναν ιδανικό συνεργάτη».

ΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ - Όμιλος Αντωνέλη

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ – Φούρνοι Βενέτη

«Η συνεργασία μας με την εταιρία ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ στον τομέα των υγειονομικών εφαρμογών, χαρακτηρίζεται άψογη. Η εταιρία έχει επιδείξει συνέπεια, επαγγελματισμό και ανταποκρίνεται σε απόλυτο βαθμό σε όλες τις ανάγκες που έχουν προκύψει».

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ – Φούρνοι Βενέτη

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΑΣ

Η εταιρεία ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε. εμπιστεύθηκε την αξιοπιστη και σίγουρη λύση της «ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ», για τον γενικό...
Η περίφημη εταιρεία καλλυντικών KIKO MILANO μας επέλεξε για τη συντήρηση της καθαριότητας του καταστήματός...
H ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ανακοινώνει τη συνεργασία της με την εταιρεία IONIKI, η οποία μας ανέθεσε την...
Άλλη μία νέα συνεργασία για την ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ, καθώς η εταιρεία INTERWOOD μας ανέθεσε τη συντήρηση...
H ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την επέκταση συνεργασία της με την εταιρεία...
Της Αναστασίας Σπύρτου Οι μέρες για τα Χριστούγεννα μετρούν αντίστροφα και, ήδη, οι πρώτοι στολισμοί...
Η TECHNOPLASTIC μας ανέθεσε τη συντήρηση καθαριότητας στις εγκαταστάσεις της, εμπιστευόμενη την μακρόχρονη εμπειρία και...
Της Αναστασίας Σπύρτου Μπορεί το καλοκαίρι, φέτος, να άργησε να κάνει την εμφάνισή του, ωστόσο...
Νέα, σημαντική συνεργασία για την ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ! Αναλάβαμε τον αρχικό καθαρισμό και την καθημερινή συντήρηση καθαριότητας στο...
Εγγραφείτε στο Newsletter μας
Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους όρους χρήσης