Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία

Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία

Η ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ η οποία ασχολείται με την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών καθαριότητας, υγειονομικών εφαρμογών (απεντομώσεις, μυοκτονίες, απολυμάνσεις) και φορτοεκφορτώσεων σε επαγγελματικούς και κοινόχρηστους χώρους τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. αναγνωρίζει την σπουδαιότητα να δημιουργήσει ένα επαγγελματικά υγιές και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον για όλους τους εργαζόμενους, τους επισκέπτες και τους υπεργολάβους και γι’ αυτό εφαρμόζει το σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία σύμφωνα με το πρότυπο OSHAS 18001:2007.

Η πολιτική για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία λαμβάνει υπόψη τη διάρθρωση και οργανωτική δομή της εταιρείας και αποτυπώνει το σύνολο των κανόνων εκείνων που εξασφαλίζουν τη βέλτιστη εκτέλεση των εργασιών.

Για επίτευξη του σκοπού αυτού η επιχείρηση έχει θέσει τους πιο κάτω στόχους:

1. Τη δημιουργία και τη διατήρηση ασφαλούς και υγιούς περιβάλλοντος ώστε τα εργατικά ατυχήματα να μηδενιστούν.

2. Τη μείωση του χρόνου επαναφοράς στην εργασία μετά από οποιοδήποτε εργατικό ατύχημα.

3. Τη συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, ώστε να συμμετέχουν ενεργά στη συνολική προσπάθεια πρόληψης και προστασίας εντός των χώρων εργασίας

4. Τη συνεχή παρακολούθηση της ισχύουσας Νομοθεσίας.

5. Όλα τα επίπεδα της διοίκησης είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή των νομικών απαιτήσεων και κανονισμών για την υγεία, την ασφάλεια και τα σχέδια έκτακτης ανάγκης. Η διασφάλιση ασφαλών εγκαταστάσεων, η πρόληψη ατυχημάτων, η ευαισθητοποίηση για την ασφάλεια και η συνεχής βελτίωση είναι αναπόσπαστα μέρη της ευθύνης της ηγεσίας.

6. Τη συνεχή κατάρτιση, την ανάπτυξη της επάρκειας και την αξιολόγηση του προσωπικού στη χρήση μηχανημάτων, εργαλείων και εξοπλισμού

7. Την αξιολόγηση και τον έλεγχο των κινδύνων μέσω της κατάλληλης εκτίμησης των επαγγελματικών κινδύνων και λήψη αποφάσεων για μέτρα πρόληψης και προστασίας.
8. Τη συνεχή προσπάθεια μείωσης της επικινδυνότητας των αναγνωρισμένων κινδύνων

Η Πολιτική για την Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία είναι δεσμευτική. Η τήρηση των Νόμων και Κανονισμών περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία αναμένεται να οδηγήσει:

1. στον έγκαιρο εντοπισμό και πρόληψη των κινδύνων

2. στη σωστή πληροφόρηση και εκπαίδευση των εργαζομένων

3. στην ανάπτυξη και διατήρηση της πεποίθησης ότι η ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων αποτελεί θέμα πρώτης προτεραιότητας.

4. στην ανάπτυξη προγραμμάτων για τη μείωση της επικινδυνότητας των αναγνωρισμένων κινδύνων

5. στη λήψη κατάλληλων μέτρων

6. στην αλλαγή του τρόπου εκτέλεσης ορισμένων εργασιών που παραμένουν με υψηλό δείκτη επικινδυνότητας.

Επικοινωνία

Δημητρίου Καραολή 23Α, Εύοσμος, Θεσσαλονίκη

2310 517 176

2310 517 174

info@eurokatharistiki.com

Το email σας (απαραίτητο)

Το μήνυμά σας

captcha