Πολιτική Ποιότητας

Η Πολιτική μας

H ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 για το ακόλουθο πεδίο εφαρμογής: Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και υγειονομικών εφαρμογών (απεντομώσεις, μυοκτονίες, απολυμάνσεις) οικιών, επαγγελματικών και κοινόχρηστων χώρων τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Η Διοίκηση είναι αυτή που θέτει και ανανεώνει την πολιτική της ποιότητας της επιχείρησης. Μέσω συνεχών ανασκοπήσεων τα μέλη της διοίκησης ελέγχουν την καταλληλότητα της πολιτικής της ποιότητας για τις ανάγκες του οργανισμού και δεσμεύονται για τη διαρκή βελτίωσή τους. Ο βασικότερος στόχος που έχει τεθεί είναι η πλήρης ικανοποίηση του πελάτη (100%). Σε περίπτωση λαθών προβλέπονται από το σύστημα και διορθωτικές ενέργειες.

Ένας ακόμη στόχος στον οποίο δίνει ιδιαίτερη έμφαση η διοίκηση είναι η διαρκής εκπαίδευση των εργαζομένων. Αυτό λαμβάνει χώρα με την οργάνωση σεμιναρίων. Επιπρόσθετα, η διάθεση πόρων από τη διοίκηση για την εκπλήρωση όλων των κανόνων Ασφάλειας και Υγιεινής αλλά και για τη βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος είναι ανάμεσα στους στόχους πολιτικής της ποιότητας .Όλα τα μέλη της επιχείρησης θα πρέπει να λειτουργούν έχοντας στο μυαλό τους την πολιτική ποιότητας της εταιρείας. Η Διοίκηση έχει σημαντική ευθύνη στο κομμάτι που αφορά τη γνωστοποίηση της πολιτικής της ποιότητας σε όλα τα μέλη της εταιρείας. Αναλυτικότερα, η πολιτική για την ποιότητα αναλύεται παρακάτω.

Όραμα της επιχείρησης είναι η ισχυροποίηση της θέσης στην τοπική αγορά της πόλης καθώς και η απόκτηση σημαντικής θέσης σε άλλες πόλεις μέσω της συμμετοχής σε διαγωνισμούς. Η ικανοποίηση του πελάτη μέσω των προκαθορισμένων απαιτήσεων είναι ακόμα μια βασική αρχή της επιχείρησης. Για να πραγματοποιηθεί όμως ένα τέτοιο όραμα θα πρέπει να πραγματωθούν κάποιοι επί μέρους στόχοι της επιχείρησης όπως:

  • Η συνεχής βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών
  • Η εξάλειψη λαθών και προβλημάτων που καταγράφονται στα έντυπα ικανοποίησης του πελάτη.
  • Η διαρκής εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού
  • Η ανανέωση του μηχανολογικού εξοπλισμού σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και την τεχνολογική πρόοδο.
  • Η ορθή εφαρμογή και λειτουργία του συστήματος διασφάλισης της ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9001.
  • Η εφαρμογή της ισχύουσας εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας

Η διοίκηση δεσμεύεται μέσα από μια διαδικασία εσωτερικών ελέγχων και ανασκοπήσεων να βελτιώνει διαρκώς τις υπηρεσίες και τις δραστηριότητες της. Τέλος, κάθε εργαζόμενος οφείλει να ενημερώνεται για την πολιτική της ποιότητας της εταιρείας και να γνωρίζει τι πρέπει να εφαρμόζει στον τομέα στον οποίο απασχολείται. Κάθε ενέργεια που παρεμποδίζει ή αποκλίνει τόσο από τους στόχους όσο και από την πολιτική της ποιότητας της επιχείρησης διακόπτεται και τίθενται σε εφαρμογή οι ανάλογες διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες.

Πιστοποιήσεις ISO

Η ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, για το ακόλουθο πεδίο εφαρμογής: Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και υγειονομικών εφαρμογών (απεντομώσεις, μυοκτονίες, απολυμάνσεις) οικιών, επαγγελματικών και κοινόχρηστων χώρων τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Στους χώρους προς προς εκτέλεση των υπηρεσιών μας, γίνεται καταγραφή των απαιτήσεων του πελάτη από τους υπευθύνους μας. Όλο το προσωπικό συμμετέχει σε ειδικά σεμινάρια ανά τακτά χρονικά διαστήματα, παρουσία των εποπτών κάθε τμήματος, με στόχο τη συνεχή και όσο το δυνατόν καλύτερη επιμόρφωσή του, γύρω από όλα τα θέματα που άπτονται του τομέα ευθύνης του. Ο κάθε εργαζόμενος έχει στην κατοχή του έντυπα της επιχείρησης, στα οποία αναγράφονται λεπτομερώς οι εργασίες που πρέπει να πραγματοποιούνται καθημερινά ή ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ενώ ο προϊστάμενος κάθε τμήματος ελέγχει καθημερινά το ατομικό παρουσιολόγιο.

Από τις μέχρι σήμερα συνεργασίες με τους διάφορους πελάτες, η εταιρία έχει αποσπάσει θετικότατα σχόλια για την ποιότητα των παρεχόμενων εργασιών, την αρτιότητα των εργαλείων και των μηχανημάτων, καθώς και για τη συνέπεια του προσωπικού. Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται φέρουν άδεια από το ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ του Κράτους, καθώς και την απαιτούμενη έγκριση από το Υπουργείο Εμπορίου.

Επικοινωνία

Δημητρίου Καραολή 23Α, Εύοσμος, Θεσσαλονίκη

2310 517 176

2310 517 174

info@eurokatharistiki.com

Το email σας (απαραίτητο)

Το μήνυμά σας

captcha