Πολιτική Ποιότητας

Η Πολιτική μας

H ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της σύγχρονης επιχειρηματικής πραγματικότητας αποσκοπώντας πάντα στην ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση των Πελατών της δεσμεύεται για την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας βασισμένο στις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015 με πεδίο εφαρμογής την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών καθαριότητας, υγειονομικών εφαρμογών (απεντομώσεις, μυοκτονίες, απολυμάνσεις) και φορτοεκφορτώσεων σε επαγγελματικούς και κοινόχρηστους χώρους τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της Εταιρείας έχει ως πεδίο εφαρμογής την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και υγειονομικών εφαρμογών (απεντομώσεις, μυοκτονίες, απολυμάνσεις) οικιών, επαγγελματικών και κοινόχρηστων χώρων τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα και σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιδιώξεις της Εταιρίας και τις Νομικές και Κανονιστικές Απαιτήσεις της ισχύουσας Ελληνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας.

Βασικός Στόχος του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ αποτελεί η δημιουργία βάσης για τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διεργασιών της, έχοντας πάντα ως γνώμονα την συνεχή ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών των πελατών της στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

Η ανώτατη διοίκηση της εταιρίας δεσμεύεται για την συνεχή βελτίωση της εταιρίας και του συστήματος διαχείρισης ποιότητας μέσω της καθιέρωσης και παρακολούθησης στόχων ποιότητας.

Οι βασικές αρχές έτσι όπως αυτές εκφράζονται μέσα στις διαδικασίες του Συστήματος Ποιότητας της εταιρίας είναι:

  • Η τήρηση των προδιαγεγραμμένων απαιτήσεων των πελατών όπως αυτές έχουν συμφωνηθεί μέσω γραπτών συμβάσεων / συμφωνιών με σκοπό την αύξηση της ικανοποίησής τους.
  • Η συνεχής υποστήριξη του πελάτη μετά την πώληση, καθώς και η εποικοδομητική συνεργασία με το σύνολο των συνεργατών.
  • Η συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού.
  • Η διερεύνηση αιτιών των μη συμμορφώσεων ή των παραπόνων και ο περαιτέρω καθορισμός διορθωτικών ενεργειών.

Οι αρχές του Συστήματος καθώς και οι αντικειμενικοί σκοποί για την ποιότητα ανασκοπούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα από τη Διοίκηση της εταιρίας προκειμένου να προσαρμόζονται στις νέες ανάγκες και εξελίξεις της αγοράς, των νομοθετικών απαιτήσεων αλλά και στην επίτευξη του στόχου για συνεχή βελτίωση των λειτουργιών της εταιρίας.

Μέσα από τις συνεχείς ανασκοπήσεις των παραπάνω η Διοίκηση βρίσκεται σε συνεχή αναζήτηση για τον εντοπισμό τόσο ανθρώπινων όσο και υλικοτεχνικών αναγκών. Η Διοίκηση δεσμεύεται για την παροχή των απαιτούμενων πόρων για την κάλυψη των αναγκών, έτσι όπως αυτές προκύπτουν και διαμορφώνονται από τις υφιστάμενες καταστάσεις, στο μέγιστο των δυνατοτήτων της.

Όλα τα τμήματα της ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ έχουν την ευθύνη να ανταποκρίνονται, να αφομοιώνουν και να εφαρμόζουν τις διαδικασίες που απαιτεί το Σύστημα Ποιότητας μέσα από τις καθημερινές δραστηριότητές τους.

Επίσης, αποτελεί ευθύνη της Διοίκησης να εξασφαλίζει ότι η Πολιτική Ποιότητας είναι κοινοποιημένη, κατανοητή και εφαρμόσιμη από το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρίας, με απώτερο σκοπό τη συνεχή, σταθερή ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας της με αταλάντευτη προσήλωση στις αρχές της και την διαρκή προσφορά στους πελάτες της, προϊόντων και υπηρεσιών άριστης ποιότητας. Η Πολιτική Ποιότητας μεταφέρεται στους εργαζόμενους με ενέργειες όπως εκπαιδεύσεις, ενημερώσεις, συγκεντρώσεις προσωπικού και το κυριότερο με σταθερή εφαρμογή των απαιτήσεων του Συστήματος Ποιότητας από τη Διοίκηση.

Η διοίκηση δεσμεύεται μέσα από μια διαδικασία εσωτερικών ελέγχων και ανασκοπήσεων να βελτιώνει διαρκώς τις υπηρεσίες και τις δραστηριότητες της. Τέλος, κάθε εργαζόμενος οφείλει να ενημερώνεται για την πολιτική της ποιότητας της εταιρείας και να γνωρίζει τι πρέπει να εφαρμόζει στον τομέα στον οποίο απασχολείται. Κάθε ενέργεια που παρεμποδίζει ή αποκλίνει τόσο από τους στόχους όσο και από την πολιτική της ποιότητας της επιχείρησης διακόπτεται και τίθενται σε εφαρμογή οι ανάλογες διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες.

Πιστοποιήσεις ISO

Η ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, για το ακόλουθο πεδίο εφαρμογής: Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και υγειονομικών εφαρμογών (απεντομώσεις, μυοκτονίες, απολυμάνσεις) οικιών, επαγγελματικών και κοινόχρηστων χώρων τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Στους χώρους προς προς εκτέλεση των υπηρεσιών μας, γίνεται καταγραφή των απαιτήσεων του πελάτη από τους υπευθύνους μας. Όλο το προσωπικό συμμετέχει σε ειδικά σεμινάρια ανά τακτά χρονικά διαστήματα, παρουσία των εποπτών κάθε τμήματος, με στόχο τη συνεχή και όσο το δυνατόν καλύτερη επιμόρφωσή του, γύρω από όλα τα θέματα που άπτονται του τομέα ευθύνης του. Ο κάθε εργαζόμενος έχει στην κατοχή του έντυπα της επιχείρησης, στα οποία αναγράφονται λεπτομερώς οι εργασίες που πρέπει να πραγματοποιούνται καθημερινά ή ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ενώ ο προϊστάμενος κάθε τμήματος ελέγχει καθημερινά το ατομικό παρουσιολόγιο.

Από τις μέχρι σήμερα συνεργασίες με τους διάφορους πελάτες, η εταιρία έχει αποσπάσει θετικότατα σχόλια για την ποιότητα των παρεχόμενων εργασιών, την αρτιότητα των εργαλείων και των μηχανημάτων, καθώς και για τη συνέπεια του προσωπικού. Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται φέρουν άδεια από το ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ του Κράτους, καθώς και την απαιτούμενη έγκριση από το Υπουργείο Εμπορίου.

Επικοινωνία

Δημητρίου Καραολή 23Α, Εύοσμος, Θεσσαλονίκη

2310 517 176

2310 517 174

info@eurokatharistiki.com

Το email σας (απαραίτητο)

Το μήνυμά σας

captcha