Περιβαλλοντική Πολιτική

Περιβαλλοντική Πολιτική

Η ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ η οποία ασχολείται με την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών καθαριότητας, υγειονομικών εφαρμογών (απεντομώσεις, μυοκτονίες, απολυμάνσεις) και φορτοεκφορτώσεων σε επαγγελματικούς και κοινόχρηστους χώρους, τόσο στο δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα, προσπαθεί διαρκώς να βελτιώνει το επίπεδο των δραστηριοτήτων της, με τρόπο τέτοιο ώστε να συμβάλει στην αειφόρο ανάπτυξη. Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που εφαρμόζει, σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιδιώξεις της. Ειδικότερα, η εταιρεία δεσμεύεται για τα εξής:

 • Να αναγνωρίζει και να συμμορφώνεται πλήρως με την Περιβαλλοντική Νομοθεσία που διέπει την κάθε δραστηριότητα που εκτελείται από αυτή.
 • Να αναγνωρίζει και να αξιολογεί τις Περιβαλλοντικές Πλευρές των δραστηριοτήτων της.
 • Να αναγνωρίζει τις Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις που προκύπτουν από τις Περιβαλλοντικές Πλευρές και να λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα για την ελαχιστοποίηση αυτών.
 • Να βελτιώνει συνεχώς τις περιβαλλοντικές επιδόσεις της και να φροντίζει για την πρόληψη ρύπανσης του περιβάλλοντος.
 • Να θέτει σαφείς, μετρούμενους, επιτεύξιμους, ρεαλιστικούς και χρονικά καθορισμένους Σκοπούς και Στόχους. Να τους ανασκοπεί ετησίως και να λαμβάνει κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την επίτευξή τους.
 • Να εκπαιδεύει και να ευαισθητοποιεί όλους τους εργαζόμενους της εταιρείας σε θέματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Προστασίας του Περιβάλλοντος.
 • Να παρέχει τους απαιτούμενους πόρους για την εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και για την επίτευξη των Περιβαλλοντικών Σκοπών και Στόχων.
 • Να εφαρμόζει και να βελτιώνει συνεχώς το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισής της.
 • Να κοινοποιεί στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με την περιβαλλοντική της επίδοση στους σχετικούς φορείς και τους συνεργάτες της.
 • Η δέσμευση της εταιρίας στην παραπάνω περιβαλλοντική πολιτική θα αποδεικνύεται με αναθεώρηση των περιβαλλοντικών σκοπών, στόχων και προγραμμάτων, σε κάθε ανασκόπηση από τη Διοίκηση, καθώς και με τις διορθωτικές ενέργειες που θα λαμβάνονται, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής βελτίωση και πρόληψη της ρύπανσης.
 • Η Περιβαλλοντική Πολιτική γνωστοποιείται εντός της Εταιρείας σε όλο το προσωπικό και είναι διαθέσιμη στα ενδιαφερόμενα μέρη.

Η δέσμευση της εταιρίας στην παραπάνω περιβαλλοντική πολιτική θα αποδεικνύεται με αναθεώρηση των περιβαλλοντικών σκοπών, στόχων και προγραμμάτων, σε κάθε ανασκόπηση από τη Διοίκηση, καθώς και με τις διορθωτικές ενέργειες που θα λαμβάνονται, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής βελτίωση και πρόληψη της ρύπανσης.

Η Περιβαλλοντική Πολιτική γνωστοποιείται εντός της Εταιρείας σε όλο το προσωπικό και είναι διαθέσιμη στα ενδιαφερόμενα μέρη.

Επικοινωνία

Δημητρίου Καραολή 23Α, Εύοσμος, Θεσσαλονίκη

2310 517 176

2310 517 174

info@eurokatharistiki.com

Το email σας (απαραίτητο)

Το μήνυμά σας

captcha